NGUYÊN TẮC CANH TÁC HỮU CƠ CỦA MQBIOFARM

 

 

Quy trình canh tác Hữu Cơ của MQ Biofarm dựa trên nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ (PGS) bao gồm:

  • Sản xuất thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao;
  • Tăng cường chu kỳ sinh học trong hệ thống trang trại
  • Duy trì và tang độ màu mỡ của đất
  • Làm việc trong hệ thống khép kín nhiều nhất có thể
  • Tránh gây ô Nhiễm từ canh tác nông nghiệp
  • Giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu không có khả năng phục hồi
  • Duy trì và bảo vệ môi trường
  • Sử dụng các biện pháp sinh học để tạo cân bằng sinh thái của Vườn
Facebook Chat